เกี่ยวกับเรา

นโยบายราคา

นโยบายราคา

ทางบริษัทฯอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยจากบุคคลที่สาม(Benchmark) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับลูกค้า ไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงเกินความเป็นจริง อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน


ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยจำแนกตามประเภทสินเชื่อ


ผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ยต่อปี ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ
ประเภท อัตรา
สินเชื่อคอนโดมิเนียม ลอยตัว MLR* +2% 1.25%
ขายฝาก (สำหรับที่ดินเปล่า)** คงที่ 12.00% 1.50%

Note : *อ้างอิงตาม MLR ของธนาคารธนชาต
Note : **อ้างอิงตามข้อกำหนดการขายฝาก