สินเชื่อคอนโด

ข้อมูลทั่วไป

ในอดีตการขอสินเชื่อของชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องยาก แต่ความยุ่งยากเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายเพียงท่านติดต่อมายัง MBK-G ของเรา ด้วยทีมงานของ MBK-G ที่มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพและเป็นกันเอง จึงเชื่อได้ว่าท่านจะได้รับบริการที่อบอุ่นและเป็นมิตรไม่มีวันลืม

 • ไม่จำกัดสัญชาติผู้กู้
 • อายุผู้กู้ได้ถึง 70 ปี (อายุผู้กู้เมื่อสิ้นสุดสัญญา)
 • ไม่ต้องมีแหล่งพำนักในราชอาณาจักร
 • ชาวต่างชาติสามารถกู้ได้โดยไม่ต้องมี Work Permit และไม่ต้องแต่งงานกับคนไทย
 • รายได้จากต่างประเทศสามารถนำมาอ้างอิง
 • ขอสินเชื่อสามารถซื้อคอนโดใหม่หรือคอนโดมือสอง หรือรีไฟแนนซ์วงเงินกับสถาบันการเงินอื่นได้
 • กู้ได้ทั้งเพื่ออยู่อาศัยหรือลงทุน
 • กู้ได้ทั้งโครงการที่แล้วเสร็จหรือระหว่างก่อสร้าง

เงื่อนไข

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

หลักประกัน
ห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ
สกุลเงิน
เงินบาท
วงเงินกู้
ไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน
วงเงินขั้นต่ำ
1 ล้านบาท
ระยะเวลา
1-10 ปี
การชำระเงินกู้
ผ่อนรายเดือน และสามารถกำหนดเงินงวดสุดท้ายสูงสุดไม่เกิน 50% ของ วงเงินสินเชื่อ
ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย บังคับตลอดอายุสัญญากู้
ประกันชีวิต บังคับตลอดอายุสัญญากู้ และสามารกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย
MLR+2% ต่อปี^ (อ้างอิงอัตราของธนาคารธนชาต*)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการกู้
1.25% ของวงเงิน (ขั้นต่ำ 30,000 บาท)**
ค่าธรรมเนียมกันเงิน
2% ของวงเงินที่ไม่เบิกใช้
ค่าปรับชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด
2% ของเงินต้นที่ชำระก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก

ค่าใช่จ่ายอื่นๆ

ค่าจดจำนอง
1% ของวงเงินสินเชื่อ
อากรแสตมป์
0.05% ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าประเมินราคา
ขึ้นอยู่กับผู้ประเมินอิสระ
ค่าประกันภัย
เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัย
อื่นๆ
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนด

หมายเหตุ :
^ กรณีได้รับการปฏิเสธการทำ MRTA จะปรับเป็น MLR+2.8% ต่อปี
* อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารธนชาตอยู่ที่ 6.65% ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
** ขั้นต่ำ 30,000-40,000 บาท/สัญญา ขึ้นอยู่กับที่ตั้งหลักประกัน

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชน/พาสปอร์ต* (มีอายุมากกว่า 6 เดือน)
 • ทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี) **
 • หนังสือยินยอมจากคู่สมรส ***
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานเครดิตบูโร
 • อื่น ๆ ตามร้องขอ ****

หมายเหตุ:
* - หน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่า (ถ้ามี) พร้อมหน้าที่ลงตราประทับเข้าในราชอาณาจักร
- พาสปอร์ตที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อต้องเป็นเล่มเดียวกับที่ใช้ยื่นจดจำนอง ณ กรมที่ดิน
**ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ร้องขอให้คู่สมรสหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้กู้ เป็นผู้กู้ร่วม
*** มีฟอร์มจากทางบริษัทฯให้
**** ในกรณีลูกค้ามีพำนักถาวรต่างประเทศ ต้องมีใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค (ไฟ น้ำ หรือโทรศัพท์) ที่ระบุแหล่งพำนัก ณ ประเทศนั้น ๆ

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • พาสปอร์ต/บัตรประชาชนของกรรมการ * (มีอายุมากกว่า 6 เดือน)
 • งบการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานเครดิตบูโร
 • อื่น ๆ ต่ามร้องขอ**

หมายเหตุ:
*ในกรณีกรรมการบริษัทที่กู้ร่วมกับบริษัทโดยใช้ทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องให้กรรมการที่ไม่ได้กู้ร่วมเป็นผู้ลงนามในสัญญา และต้องมีรายงานการประชุมจากผู้ถือหุ้นรับรองการทำนิติกรรมที่กรมที่ดิน
**ในกรณีลูกค้ามีพำนักถาวรต่างประเทศ ต้องมีใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค (ไฟ น้ำ หรือโทรศัพท์) ที่ระบุแหล่งพำนัก ณ ประเทศนั้น ๆ

เอกสารหลักประกัน

 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิห้องชุด
 • รายงานการประเมิน โดยผู้ประเมินที่บริษัทเลือก *
 • ใบเสร็จชำระค่าห้องชุด (ถ้ามี)
 • อื่น ๆ ตามร้องขอ

หมายเหตุ:
* มีรายชื่อบริษัทประเมินให้เลือก

เพิ่มเติม :

 1. เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 2. เอกสารแปลเป็นภาษาไทย/อังกฤษ เมื่อเอกสารเป็นภาษาอื่น ๆ สำเนาพาสปอร์ตต้องเป็นสำเนาสีเท่านั้น